FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
   

Intuch1

   

BAACx

   

GHBx60

   

Kform18

   
   
   
ชื่อ เวลา Hit
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน 2562
2019-06-16 14:02:44
1514
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 11 มิถุนายน 2562
2019-06-16 13:55:31
1486
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science
2019-06-16 13:52:24
1546
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP)
2019-06-16 13:49:09
1323
การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 4      
2019-06-16 13:47:21
1319
การรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. 2019
2019-06-16 13:40:19
1203
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2019-06-16 13:34:55
1254
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science
2019-06-16 13:26:46
921
การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
2019-06-16 13:23:07
898
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
2019-06-16 13:21:22
942
โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
2019-06-16 13:19:29
775
โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
2019-06-16 13:12:56
838
ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1
2019-06-16 13:09:21
800
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2562
2019-06-16 13:07:05
776
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เพื่อขอกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทำประโยชน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2019-06-16 12:44:15
870
มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้
2019-06-16 12:39:44
825
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2019-06-16 12:35:44
858
ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย    
2019-06-16 12:32:53
864
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
2019-06-16 12:31:16
790
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2019-06-16 12:27:10
797
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ….  
2019-06-16 12:25:59
774
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ….      
2019-06-16 12:24:14
761
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ….
2019-06-16 12:17:50
803
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2019-06-16 12:15:19
539
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)  
2019-06-16 12:05:26
696
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2562
2019-06-16 07:27:27
1114
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)
2019-06-16 07:21:54
1273
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2019-06-16 07:19:33
1068
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ)
2019-06-16 07:16:01
1074
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ….
2019-06-16 07:14:06
1041
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำปาย บางส่วน ในท้องที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ….
2019-06-16 07:07:18
1035
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ จำนวน 14 ฉบับ
2019-06-16 07:01:46
1200
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    
2019-06-16 06:56:51
1128
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืน ต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3
2019-06-16 06:53:53
1131
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
2019-06-16 06:48:40
1139
ขออนุมัติแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและ ฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
2019-06-16 06:44:34
741
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียมภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS - 2)
2019-06-16 06:41:26
710
สรุปผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงการคลัง)
2019-06-16 06:38:54
675
ปฏิญญาการประชุมระดับผู้นำของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5
2019-06-16 06:32:39
731
การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
2019-06-16 06:30:02
685
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5
2019-06-16 06:25:50
716
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108
2019-06-16 06:21:26
621
ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)
2019-06-16 06:18:01
691
การขอต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ 3
2019-06-16 06:15:27
664
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูน้ำหลากสำหรับแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ
2019-06-16 06:13:32
683
ขอความเห็นชอบต่อท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยในการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108
2019-06-16 06:11:21
555
การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพ (host country agreement) กับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
2019-06-16 06:08:26
576
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน
2019-06-16 06:02:54
603
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2562
2019-06-03 05:54:21
2062
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2562
2019-06-03 05:51:50
2133
   

SME

   

CPFxx

   

GSB-Busi

   

ALL-Hoon

   
005122456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3762
3399
10313
5081148
114924
112749
5122456
Your IP: 34.204.36.101
Tue, 25 Jun 2019 10:03:18 +0000
   
© ALLROUNDER