FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
   

Intuch1

   

BAACx

   

GHBx60

   

Kform18

   
   
   
ชื่อ เวลา Hit
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 เมษายน 2562
2019-04-16 13:20:04
594
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 9 เมษายน 2562
2019-04-16 13:14:58
618
ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ
2019-04-16 13:12:29
513
การเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2019-04-16 13:10:45
474
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2019-04-16 13:03:38
493
การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก
2019-04-16 13:01:52
552
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร
2019-04-16 12:17:54
625
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ
2019-04-16 12:15:07
585
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ: ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) (วธ.)
2019-04-16 12:07:35
1010
ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
2019-04-16 12:04:43
659
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
2019-04-16 12:02:58
609
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566
2019-04-16 12:00:41
661
ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน
2019-04-16 11:52:01
649
การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2019-04-16 11:49:05
619
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....
2019-04-16 11:46:39
638
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2019-04-16 11:44:33
623
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 เมษายน 2562
2019-04-16 10:57:13
762
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 3 เมษายน 2562
2019-04-16 10:54:38
786
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2019-04-16 10:51:54
671
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5
2019-04-16 10:48:47
698
การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุครั้งที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียน
2019-04-16 10:46:55
679
แนวทางการรณงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)
2019-04-16 10:45:02
801
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
2019-04-16 10:42:52
684
กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. 2562-2562 (กค.)
2019-04-16 10:41:02
679
การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)
2019-04-16 10:39:11
672
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
2019-04-16 10:36:37
691
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2019-04-16 10:34:28
483
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2019-04-16 10:29:17
513
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มีนาคม 2562
2019-03-31 16:30:15
2276
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 26 มีนาคม 2562
2019-03-31 16:24:13
2332
การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก
2019-03-31 16:22:53
2192
การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 52
2019-03-31 16:21:28
2119
แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย- สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
2019-03-31 16:20:05
2168
การจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report) ฉบับที่ 6
2019-03-31 16:18:37
2319
การจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต
2019-03-31 16:16:45
2030
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
2019-03-31 16:15:00
2137
การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
2019-03-31 16:13:43
1980
ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจำนวน ของเสื้อเกราะป้องกันกระสุน เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 46/2
2019-03-31 16:12:12
2107
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย
2019-03-31 16:10:02
1186
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 (ดำเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564)
2019-03-31 16:03:17
1053
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
2019-03-31 16:00:15
1014
ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-03-31 15:57:57
946
ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
2019-03-31 15:55:52
978
ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
2019-03-31 15:53:39
1007
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน
2019-03-31 15:51:43
1038
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561
2019-03-31 15:48:19
1109
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
2019-03-31 15:46:25
1003
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2562
2019-03-31 15:41:39
1015
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ....
2019-03-31 15:38:38
941
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ....
2019-03-31 15:33:34
1021
   

SME

   

CPFxx

   

GSB-Busi

   

ALL-Hoon

   
004859583
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
803
3032
16042
4822504
53499
103215
4859583
Your IP: 3.80.128.196
Fri, 19 Apr 2019 02:38:18 +0000
   
© ALLROUNDER