FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
   

Intuch1

   

BAACx

   

GHBx60

   

Kform18

   
   
   
ชื่อ เวลา Hit
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ตุลาคม 2562
2019-10-14 10:37:42
336
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2562
2019-10-14 10:33:29
352
ขออนุมัติการรับรอง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอลระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  
2019-10-14 10:30:50
345
การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดำเนินงานโครงการ Strengthening Regional Experiences on Sustainable Peatland Management (ASEAN-REPEAT)
2019-10-14 10:21:07
366
ขอความเห็นชอบต่อร่างคำมั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ
2019-10-14 10:18:46
345
(ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25
2019-10-14 10:16:50
229
การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน-จีน
2019-10-14 10:14:58
228
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อน คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    
2019-10-14 10:12:20
236
การลงทุนโครงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3)  
2019-10-14 10:09:37
244
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98 ล้านบาท
2019-10-14 10:07:05
237
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 'ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย'
2019-10-14 10:04:43
224
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 'การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง'
2019-10-14 09:59:59
261
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2019-10-14 09:56:03
202
รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63
2019-10-14 09:51:44
215
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
2019-10-14 09:45:50
217
ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
2019-10-14 09:41:46
227
แนวทางการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2019-10-14 09:38:06
250
ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ
2019-10-14 09:32:18
261
ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
2019-10-14 09:30:19
237
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ….
2019-10-14 09:27:19
251
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ. ….
2019-10-14 09:25:41
267
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2019-10-14 09:24:20
237
ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ….
2019-10-14 09:17:08
239
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….
2019-10-14 09:14:38
225
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ)
2019-10-14 09:13:08
235
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงเชียงดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ….
2019-10-14 08:35:26
234
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ 2562
2019-10-14 08:30:08
240
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 กันยายน 2562
2019-10-14 08:27:18
243
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 24 กันยายน 2562
2019-10-14 08:25:14
233
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 3
2019-10-14 08:14:17
254
ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
2019-10-14 08:12:33
237
การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
2019-10-14 08:11:12
245
บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ แห่งเอเชีย
2019-10-14 08:09:37
211
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559   
2019-10-14 08:07:52
234
ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
2019-10-14 08:03:41
234
ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2019-10-14 08:01:49
216
การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
2019-10-14 08:00:27
215
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
2019-10-14 07:57:40
206
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2019-10-14 07:55:48
209
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)
2019-10-14 07:54:44
205
ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุน เฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-10-14 07:47:51
210
การขยายระยะเวลาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)
2019-10-14 07:42:31
221
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3
2019-10-14 07:36:08
236
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-10-14 07:32:56
227
การกำหนดเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน
2019-10-14 07:28:36
214
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
2019-10-14 07:21:47
226
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2019-10-14 07:01:00
369
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
2019-10-14 06:58:03
297
แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี
2019-10-14 06:36:28
346
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 กันยายน 2562
2019-10-06 15:08:13
1144
   

SME

   

CPFxx

   

GSB-Busi

   

ALL-Hoon

   
005647453
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3842
5798
20582
5589932
81862
140089
5647453
Your IP: 3.209.80.87
Wed, 16 Oct 2019 12:06:14 +0000
   
© ALLROUNDER